“Uluslararası” Fikri, Epistemolojik Yanılgı ve Eleştirel Gerçekliğin İmkânları

2011-10-14 10:12:25

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 30, YAZ 2011

Burak ÜLMAN*, Evren BALTA-PAKER** ve Muhammed A.AĞCAN***

ÖZET Bu makale Yeni Gerçekçilik ve Yeni Kurumsalcılığın anarşi ilkesine dayanan uluslararası fi krini eleştirel gerçekçi bilim felsefesini kullanarak irdelemektedir. Bu iki kuram her ne kadar bazı konularda ayrışsalar da anarşi kavramı üzerinden monolitik, tarihötesi ve asosyal bir uluslararası fikri üretirler. Bu makalenin iddiası Eleştirel Gerçekçi bilim felsefesi vasıtasıyla rasyonalist/pozitivist geleneğe dayanan bu hâkim kuramların temel sorununu tespit etmenin mümkün olduğudur. Eleştirel Gerçekçi bilim felsefesi prizmasından bakıldığında rasyonalist kuramlar epistemolojik yanılgı tuzağına, yani epistemolojiyi ontoloji yerine koyma hatasına düşmektedirler. Bir başka deyişle rasyonalist kuramcıların anarşi ilkesi üzerinden kurdukları uluslararasına dair ontoloji bu kuramcıların epistemolojisinden daha öte bir şey değildir. Bu bağlamda ontolojik muhasebeyi ve katmanlı ontolojiyi savunan Eleştirel Gerçekçi bilim felsefesinin disiplin içinde uygulama alanlarını çoğaltması farklı kültürel, coğrafi , sosyal tarihselliklerin de uluslararası fikrine dâhil edilmelerinin önünü açabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler Kuramları, Pozitivizm, Ontoloji, Eleştirel Gerçekçi Bilim Felsefesi, Roy Bhaskar. ---------------------------- *     Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi. **   Dr., Öğretim Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi. *** Dr., Araştırma Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...