A Comparative Analysis of Human Rights Protection in European Union and African Union Countries: An fsQCA Approach - Emmanuel Oluwatosin ADEWUSI ve Özker KOCADAL

02/08/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2022

Emmanuel Oluwatosin ADEWUSI* ve Özker KOCADAL**

ÖZET

Bu çalışma, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ülkelerinden oluşan 76 vakayı Bulanık Küme Nitel Karşılaştırmalı Analiz (fsQCA) yöntemiyle inceleyerek insan haklarının korunmasına ilişkin literatüre katkıda bulunmaktadır. Sonuçlar, hukukun üstünlüğünün olmadığı durumlarda antlaşmaların onaylanmasının, insan hakları kurumlarının kurulmasının ve kişi başına düşen yüksek GSYİH’nın, Avrupa’da insan haklarının yüksek düzeyde korunmasında önemli roller oynadığını göstermektedir. Ancak Afrika’da kişi başına düşen GSYİH’nın düşük olması ve hukukun üstünlüğünün olmaması insan haklarının korunmasını önemli ölçüde zayıflatmaktadır. Analiz, Avrupa’da insan haklarını korumak için insan hakları kurumlarının oluşturulmasının gerekli olduğunu, Afrika’da ise yüksek kişi başı GSYİH’nın ve hukukun üstünlüğünün herhangi bir kurumsal düzenleme, yaklaşım veya politika ile insan haklarının korunmasını geliştirmek için çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları Antlaşmaları, Hukukun Üstünlüğü, Ulusal İnsan Hakları Kurumları, GSYİH, Çok
Değişkenli Analiz.

---------
* Doktor Adayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü