All Azimuth, Insight Turkey ve Uluslararası İlişkiler Dergilerinde Yayımlanan Makalelerde Genel Bilim Felsefesinin Yeri - Emrah Utku GÖKÇE

02/08/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2022

Emrah Utku GÖKÇE*

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, hem Web of Science (WoS) hem de Scopus veri tabanlarında yer alan Uluslararası İlişkiler ana temalı Türkiye adresli dergilerde yayımlanan makalelerin konu dağılımlarını sıklık/yüzde temelinde belirlemek ve genel bilim felsefesi bağlamında yapılan çalışmaların içeriklerini incelemektir. Araştırma nitel yöntem yaklaşımı içinde içsel durum çalışmasına göre tasarlanmıştır. İlgili veri tabanlarında taranan dergilerde yayımlanan toplam 587 makalenin tamamı incelenmiştir. İlk aşamada veriler nicel betimsel analize tabi tutulmuş ve konu dağılımlarının frekansları belirlenmiştir; ikinci aşamada ise veriler nitel betimsel analize tabi tutulmuş ve genel bilim felsefesiyle ilgili çalışmaların içerikleri betimlenmiştir. 587 makalenin %33,4’ünün bölgesel çalışmalar konusuna odaklandığı ve bölgesel çalışmaların başat konu olduğu; bununla birlikte genel bilim felsefesi eksenindeki çalışmaların %3.6 oranında kalarak toplam içinde çok az ağırlığa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
 Uluslararası İlişkiler Disiplini, Bölgesel Çalışmalar, Bilim Felsefesi Teorileri, Metodoloji, Nicel ve Nitel Analiz.

---------
Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü.