Askeri Harcamalar ve Demokrasi

01/09/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 67, 2020

Ömer Faruk ÖRSÜN*

ÖZET
Savaş sırasında demokrasi bir lüks müdür? Bu sorunun cevabını arayan bu çalışma rejim türü ve uluslararası çatışma süreçleri arasındaki ilişkinin askeri harcamalar özelinde demokrasinin iki ana öğesi olan kapsayıcılık ve rekabet tarafından nasıl şekillendirildiğini incelemektedir. Çalışma, bu iki öğenin otokrasilerde ve demokrasilerde barış ve savaş zamanı savunma harcamalarını açıklamakta önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İç politikadaki azalan rekabet liderlerin mevcut kaynakları ihtiyari kaynaklar olarak tutmasına ve itibar oluşturma temelli savaş harcaması yapmasına olanak tanımakta iken, kapsayıcılık boyutu tabanının farklı harcama seviyelerine tepkisini ve bu sebeple liderin harcama kararını belirlemektedir. Bu kuramsal tahminler, 1950-2000 yılları arasındaki tüm devletleri kapsayan bir panel veri seti ile test edilmektedir. İstatistiksel analizler teorinin tahminlerini doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, İç Politika, İtibar, Savaş, Askeri Harcamalar

--------

* Dr., Instructor of Social Science, New York Üniversitesi (Abu Dhabi)