Avrupa Birliği’nin Hedefli Yaptırımları: Temel Hakların Korunması Temelinde Bir Değerlendirme

01/09/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019

İlke GÖÇMEN*

ÖZET
Avrupa Birliği’nin (AB) hedefli yaptırımları, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde benimsenen kısıtlayıcı tedbirlerin/yaptırımların bir parçasını oluşturur. AB’nin hedefli yaptırımları, benimsenme tarzı ve içeriği dikkate alındığında, temel haklar ile çatışma potansiyeli yüksek tedbirler arasında yer almaktadır. AB’nin hedefli yaptırımları, temel haklar temelinde denetlenebilir midir; eğer öyleyse savunma hakkı gibi usuli temel haklar veya mülkiyet hakkı gibi maddi temel haklar ışığında nasıl ve ne ölçüde denetlenmelidir? Bu çalışma, Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihat hukukunu temel alarak, AB’nin hedefli yaptırımları ile temel hakların korunması arasındaki ilişkiyi, bu bakımdan AB’nin hedefli yaptırımlarının temel haklar ışığında denetiminin standardını ve yoğunluğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası, Hedefli Yaptırımlar, Temel Hakların Korunması, Avrupa Birliği Adalet Divanı

--------

Doç. Dr., Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi