Avrupa Birliği'nin Geleceği: Meşruiyet Sorunu, Anayasalaşma Süreci ve Bütünleşmenin Nihaî Hedefi Üzerine

2010-09-18 07:41:22

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 1, BAHAR 2004

Sanem BAYKAL*

ÖZET Avrupa bütünleşmesi önemli bir dönemeçte bulunuyor. Avrupa Birliği'nin çözmeye çalıştığı en önemli sorunlardan biri, Avrupa kimliği, meşruiyet ve siyasi yapı arasındaki ilişkiyi düzenlemek şeklinde ortaya çıkmakta. Bu çalışmada, Birliğin kurumsal yapısını yeniden şekillendirirken demokrasi ve etkili işleyiş arasında bir denge kurmak zorunda olduğu; çünkü Avrupa halklarının sadakatini ancak yararlı ve başarılı bulunması halinde sağlayabileceği, benzer şekilde, kazanımlarının da ancak süreçlerin meşru ve demokratik addedilmesi halinde tatminkar olarak nitelenebileceği görüşüne yer veriliyor. Bu bağlamda, Anayasa Taslağının bazı önemli yeniliklere yer vermekle birlikte, kurumsal yapının özünü ve dolayısıyla statükoyu büyük ölçüde koruyan bir yaklaşım içerdiği saptamasında bulunuluyor. Birliğin demokrasi ve siyaset açıkları, ancak Topluluk yönteminin kendine özgü niteliği ile uyumlu, yenilikçi yaklaşımlarla kapatılabilir. Avrupa Birliği yeni ve özgün bir siyasi yapıdır; bu itibarla demokrasi, meşruiyet ve siyaset gibi konulara da özgün ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesini gerektirmektedir.

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği Anayasası, Avrupa'nın Geleceği Konvansiyonu, AB ve Anayasalaşma, Demokratik Meşruiyet, AB ve Demokrasi Açığı

----------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...