Avrupa Birliği’nde Çıkar Temsilinin Gelişimi

2010-09-18 07:40:33
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 17, BAHAR 2008 Ahmet ARABACI*

ÖZET Yeni Kurumsalcılık kuramı, (eski) Kurumsalcılıktan farklı olarak, kurumların resmi ve hukuksal yapısının yanında, gayri resmi yapılarının ve değerlerinin de önemli olduğunu vurgulamaktadır. Avrupa Birliği (AB) kurumları, çıkar temsilini kendi yetki ve değerleri çerçevesinde yönlendirir. Dolayısıyla, bu kuram, AB çıkar temsilindeki gelişmelerin analizinde kullanılabilir. AB’de çıkar temsilinin ve lobiliciliğin gelişimini etkileyen en önemli iki etken vardır. Bunlardan birincisi, AB antlaşmalarıyla birlikte, AB kurumlarının yasama süreçlerindeki yetkilerinin değişimidir. İkincisi ise, AB kurumlarının yetkileri ve değerleri çerçevesinde, çıkar temsil biçimini yönlendirmesidir. Ulus-üstü kurumların, ortak politikalar konusundaki karar alma yetkileri artmış ve lobilere yönelik tavırları değişmiştir. Bu etkenler ve gelişmeler, ilk olarak, AB’deki lobilerin sayısının artmasına yol açmıştır. İkinci olarak, çıkar temsilini AB düzeyine kaydırmıştır. Üçüncü olarak ise, çıkar temsilinin gelişimindeki belirleyici işlevleri, Yeni Kurumsalcılığının (YK) öngörüsüne uygun düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Kurumsalcılık, Çıkar Temsili, Avrupa Birliği, Kurumlar, Lobiler --------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...