Avrupa Entegrasyonu Kuramlarıyla Türkiye’yi Konu Alan Yazının Etkileşimi: Avrupalılaşma Araştırma Programını Türkiye Özelinde Yeniden Düşünmek

2011-10-14 10:12:20

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 30, YAZ 2011

H. Tolga BÖLÜKBAŞI*, Ebru ERTUGAL** ve Saime ÖZÇÜRÜMEZ***

ÖZET Bu makale Avrupa entegrasyonu çalışmalarının Avrupalılaşma yazını yönünde evrilmesiyle Türkiye’deki Avrupalılaşma çalışmalarının gelişimi arasında bir kopukluk olduğu gözleminden yola çıkmaktadır. Çalışma bu etkileşimin sınırlılıklarını tespit ettikten sonra, bu sınırlılıkların kavramsal, kuramsal ve yöntemsel kökenlerini incelemektedir. Söz konusu sınırlılıkların aşılabilmesi için Avrupalılaşma yazınıyla ortaya çıkan kavramsal, kuramsal ve yöntemsel yeniliklerin Türkiye’yi çalışırken etkin bir biçimde kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Bu tür bir uygulamanın Türkiye’deki dönüşümün üzerindeki AB etkisini diğer iç dinamikler ve dış faktörlerden ayırt etme imkânını yaratacağını vurgulanmaktadır. Bu değerlendirmeyi yaparken özellikle Türkiye’yi konu alan yazının kuramsal yaklaşımlar, kapsam, ara değişkenler, mekanizmalar ve araştırma tasarımı açısından gelişimini analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupalılaşma Araştırma Programı, Türkiye, Karşılaştırmalı Vaka Analizi, Ara Değişkenler, Mekanizmalar. ----------------------------- *   Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi Bölümü, Bilkent Üniversitesi. **  Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi. *** Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi Bölümü, Bilkent Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...