Azınlık İcinde Azınlık Olmak (mı?): İsrail Vatandaşı Filistinli/Arap Kadınların İsrail Anaakım Basınında Temsili

2018-01-30 16:44:42

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 56, 2017

Umut KOLDAŞ*

ÖZET

Bu makalede İsrail vatandaşı Filistinli/Arap kadınların etnik, cinsiyetçi ve etno-cinsiyetçi hegemonyalarla ilişkileri bağlamında İsrail başat sistemi tarafından “bizdenleştirilmesi” ve “kontrollü olarak ötekileştirilmeleri” süreçlerinde İsrail anaakım basınının araçsallığı irdelenmektedir. Makalenin temel savı İsrail anaakım basınının İsraillilik söylemine koşut bir şekilde İsrailliliği ve bütünleşmeyi ön plana çıkaran kadını kucaklayıp İsrailliliğin hâkim tanımına muhalif olan kadını ise kontrollü bir şekilde ötekileştirirken sistemsel eşitsizliğin cinsiyet boyutunu da önemsizleştirdiğidir. Bu savlara ulaşılırken İsrail’in en fazla tiraja sahip, uluslararası (diaspora) erişilirliği olan ve sanal ağ ortamında da bulunan 5 gazetesinde yayımlanmış metinlerin eleştirel söylem analizinden yararlanılmıştır. Metinler eleştirel medya kuramları perspektifinden ideolojik arkaplanlarının oluşumundaki dinamikler göz önünde bulundurularak değerlendirilirken, İsrail’de kadının tarihsel ve sosyolojik konumu, İsrail medyasında Filistinli/Arap vatandaşlarının temsiliyetinin tarihsel gelişimi, İsrail medyasında kadının temsili hakkındaki çalışmalara da atıfta bulunulmuştur. Makale eleştirel medya yaklaşımlarının anaakım medyanın cinsiyetçi, etnik veya etno-cinsiyetçi egemen ideolojileri yaygın kılma ve pekiştirmedeki araçsallığıyla ilgili savlarını doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İsrail, Anaakım Basın, Filistinli/Arap kadın vatandaşlar, hegemonya, temsil, ataerkillik

—————————–

* Doç. Dr., Yakın Doğu Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...