Bilgi Sosyolojisi Açısından "Doğu" ve "Batı"

2010-09-18 07:32:35

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 1, BAHAR 2004

Şennur ÖZDEMİR*

ÖZET Bu çalışmada 'doğu' ve 'batı', kavramlar dünyasının iki farklı maddi (tarihsel ve sosyo-ekonomik) altyapısını temsil eden bağlam olarak yeniden içeriklendirilmekte ve değerlendirilmektedir. Hiyerarşik, sınıflı dışlayıcı 'batılı' yapılanmanın bilgi/bilim sosyolojisi açısından en önemli sonucu, bilginin iktidar ve güç konumlarıyla örtüşen parçalı/sınıflı özelliğidir. Yine aynı sosyo-ekonomik temel üzerinde anlam kazanan bir başka sonuç, 'batılı bilgi'nin kendisini sürekli yeniden üretme eğiliminde olan 'metafizik' niteliği ile bağlantılıdır: Teori ile pratik arasındaki bir türlü kapatılamayan ve bir metafizik bağlantısızlığa varan açıklık bu tarihsel/habitual çerçeveyle bağlantılı olarak anlam kazanmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma, 'doğulu' özelliklerin küresel düzeyde egemenliğinin artmasının yaratacağı olumlu sonuçlardan birinin, bir kısır döngü halinde sürekli yeniden üretilen 'batılı' 'metafizik' düşünme tarz ve pratiklerinin aşılması ve bütüncül paradigmatik metodolojilere ve sentezlere geçiş olacağını öngörmektedir.

Anahtar kelimeler: "Doğu ve Batı", habitus, bilgi sosyolojisi, güç ve iktidar, İslam ve Hıristiyanlık

------------------------------ * Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...