Birleşmiş Milletler Üyeliğinden Çekilmeye Dair Muhtemel Prosedürlerin İncelenmesi

07/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 61, 2019 

Mehmet Halil Mustafa BEKTAŞ*

ÖZET

Devletler bir uluslararası örgütle üyelik müzakerelerini yürütürken, üyelikten çekilme konusu üzerinde pek durmazlar. Küresel öneme sahip olan Birleşmiş Milletler (BM) de bu örgütlerden bir tanesidir. Ancak kasti veya gayrikasti olarak göz ardı edilen bu konu, bir devletin üyelikten çekilmesi mevzubahis olduğunda, üyeliğe giriş kadar önemli olabilmektedir. BM Şartında Milletler Cemiyeti Misakının aksine üyelikten çekilme ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Peki, BM üyeliğinden çekilme söz konusu olduğunda nasıl bir prosedür izlenecektir? Mevcut çalışma, bu soruya cevap verebilmek için, San Francisco Konferansı Komisyonu tarafından konu ile ilgili önerilen taslağı, Endonezya örneğini ve Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin ilgili maddelerini incelemiştir. Böylelikle, anılan üç temel enstrümanın muhtemel bir üyelikten çekilme durumunda nasıl bir yol izlenebileceğine ilişkin aydınlatıcı bir prosedür sunma özelliğine haiz olup olmadıkları irdelenmiştir. Türkçe literatürde konuyla ilgili çalışma olmaması nedeniyle, bu çalışma önemli bir boşluğu da dolduracaktır.

Anahtar Kelimeler: BM Şartı, Üyelikten Çekilme, San Francisco Konferansı Çalışmaları, Viyana Sözleşmesi.

---

* Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Bursa Uludağ Üniversitesi.