Büyük Güçlerin Politikaları ve Briand-Kellogg Paktı

2013-06-01 08:39:26

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 37, BAHAR 2013

Mehmet Sait DİLEK*

ÖZET

Birinci Dünya Harbi’nin sona ermesiyle birlikte galip devletler Versay Antlaşması üzerinden  kendi ulusal çıkarlarını en üst düzeyde karşılayarak uluslararası sistemi yeniden inşa etmişlerdi. Aynı zamanda elde ettikleri kazanımları korumak gayesiyle de statükocu bir dış politika yürütmeyi benimsemişlerdi. Bu durum savaşı yasa dışı hale getirme çalışmaları gibi pek çok uluslararası girişime zemin hazırlamaktaydı. Bu makalede Briand-Kellogg Paktı’nın tarihsel oluşum süreci hakkında bilgi verilerek iki dünya savaşı arası dönemde büyük güçlerin çatışan/uzlaşan çıkarları siyasi tarih penceresinden irdelenecektir. Makalenin ana tezi; büyük güçlerin Versay sonrasında elde ettikleri kazanımları koruma refleksiyle hareket ettikleri, dolayısıyla İngiltere ve Fransa’nın Amerika Birleşik Devletleri’ni de yanlarına çekerek Briand-Kellogg Paktı’nı ucu açık bir antlaşma haline getirdikleri iddiasını ortaya atmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Statükocu Devletler, Revizyonist Devletler, Büyük Güçler, Meşru Müdafaa, Versay Antlaşması.

--------------------------------

* Yard. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...