Diplomasi Tarihinin Ötesi: Uluslararası İlişkiler Tarih Yazımında Fransız Ekolü

2015-04-22 09:15:28

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 44, KIŞ 2015

Ateş USLU*

ÖZET

Fransız tarihçi Pierre Renouvin, Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde yayımladığı çalışmalarında uluslararası ilişkiler tarih yazımına yeni açılımlar getirmiştir. Renouvin, diplomatik olayları incelerken toplumsal, iktisadi, kültürel faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Renouvin’in etkisinde eser veren Jean-Baptiste Duroselle ve René Girault gibi tarihçiler de bu çalışmaları devam ettirmişlerdir. Fransız uluslararası ilişkiler tarihi ekolü mensupları devlet merkezli olmayan bir yaklaşım benimsemeye çalışsalar da devletin son aşamada belirleyici olduğundan hareket ederek tahlil yaparlar. Özelden hareketle tikele ve genele ulaşan bir yaklaşım benimserler. Fransız uluslararası ilişkiler ekolü mensupları geleceğe yönelik herhangi bir öngörüde bulunmaktan bilinçli olarak ve mutlak surette kaçınmaktadır. Makale, tarih disiplini ve siyaset bilimi-uluslararası ilişkiler disiplinleri arasındaki yaklaşım ve yöntem farklılıklarının Renouvin ve ondan etkilenen araştırmacıların geliştirdiği paradigmalara nasıl yansıdığı sorusuna yanıt aramayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diplomasi Tarihi, Siyasal Tarih, Tarih Yazımı, Pierre Renouvin, Uluslararası İlişkiler Kuramı.

--------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

  Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...