Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu

2013-05-10 12:03:59

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 36, KIŞ 2013

Fulya EREKER* ÖZET Bu çalışmada, dış politikanın Uluslararası İlişkiler (Uİ) yaklaşımlarının sunduğu çerçevelerden hangisi ile en doğru biçimde analiz edilebileceği sorusunun yanıtını bulma yolunda bir katkı sağlanması amaçlanmıştır. Mevcut kuramların bu konuda önemli eksikliklerini gösterebilmek amacıyla öncelikle mevcut Uİ yaklaşımları içinde dış politikanın ne şekilde analiz edildiği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle Uİ disiplinindeki başlıca kuram ve yaklaşımların genel olarak uluslararası ilişkileri, özel olarak da dış politikayı nasıl değerlendirdikleri yapan-yapı sorunsalı çerçevesinde incelenmiştir. Disiplinde yapan-yapı sorunsalı olarak ifade edilen ve “yapan” ve “yapı”dan hangisinin ontolojik öncelik taşıyacağı üzerine inşa edilen bu tartışma, çalışma açısından özel bir önem taşımaktadır. Bir dış politika analizinin ne yapı ne de yapan lehinde bir tercihte bulunamayacağı, hem yapıyı hem de yapanı aynı zamanda açıklayabilecek bir yeterlilikte olması gerektiği kabulü, yapan-yapı sorunsalını çalışmanın odak noktasına yerleştirmektedir. Bu amaçla çalışmada, bir yandan hangi yaklaşım/yaklaşımların sözü edilen çerçeveyi sunduğu sorusunun yanıtı aranacak, diğer yandan da doğrudan yapan-yapı sorunsalı üzerine inşa edilerek söz konusu sorunu aşmış olduğu savını taşıyan inşacı yaklaşımın bu iddiası sorgulanacaktır. Anahtar Kelimeler: İnşacılık, Yapı-Yapan Sorunu, Dış Politika Analizi
-------------------------------
* Yrd. Doç. Dr. Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...