Dünya Politikasında Ne, Kim ve Nerede? İki Farklı ‘Uluslararası’ Anlayışı

13/08/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 70, 2021 

Neslihan DİKMEN-ALSANCAK* ve Mine Nur KÜÇÜK**

ÖZET
Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin dünyanın merkez dışı yerlerine olan yaklaşımındaki kısıtlar son yıllarda tartışmaya açılmıştır. Bu makale, bu tartışmaya katkı sunan iki önemli yazın olan Üçüncü Dünya Uİ ve postkolonyal Uİ perspektiflerine odaklanmaktadır. Makale, bu iki yaklaşımın ‘uluslararasını’ anlamada farklarının olup olmadığını sorgulamaktadır. Makaleye göre bu analizin önemi ‘uluslararası’ anlayışlarının Uİ’nin kısıtlarını ve merkez dışının dünya politikasındaki yerini anlamadaki rolünden kaynaklanmaktadır. Bu amaçla makale, ‘uluslararası’ anlayışlarını oluşturan üç temel soru olan dünya politikasında ne, kim ve nerede sorularına cevap arar. Makale bu iki yazın arasındaki benzerliklere ve farklılıklara işaret ederken bu bulguların disiplinde merkez dışını ve dünya politikasını çalışmaya olan etkilerini tartışarak sonuçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Dünya; Küresel Güney; Merkez Dışı; Uluslararası, Eleştirel Uİ Yaklaşımları

--------

* Dr., Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Dr. Öğr. Üyesi, Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü