Engagement with Africa: Making Sense of Turkey’s Approach in the Context of Growing East-West Rivalry

2014-08-26 18:19:11

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 41, BAHAR 2014

Alexis HABIYAREMYE and Tarık OĞUZLU*

ABSTRACT

Africa’s booming growth dynamics have drawn a renewed interest of its traditional Western trade partners, who felt their preferential relations threatened by the growing Chinese competition for access to the abundant strategic resources. The Chinese approach of combining trade in minerals with investments in large infrastructure projects to access the needed resources has transformed the traditional structure of the geopolitical rivalry on the continent. With the objectives of the geostrategic game shifting from territorial domination to political hegemony, oil and profits, the payoffs to different protagonists have become more complementary than mutually exclusive. As a result, new foreign actors seeking to use their own specific approaches to take advantage of the growing African trade and investment opportunities have emerged. In this article, we analyse the main patterns of global actors’ engagement with Africa, as well as shed some light on the way how Turkey has gotten involved in the continent. We hope to make sense of Turkey’s growing diplomatic and trade relationships with Africa in the context of the increasing competition for influence between Africa’s traditional Western partners and the emerging Asian global players. One of our goals is to ascertain whether Turkey’s engagement with Africa is something unique or bears resembles to other actors’ engagement.

Keywords: Françafrique, Africom, Geostrategic Rivalry, China, Turkey’s Africa Policy. ------------------------ Afrika’yla İlgilenmek: Doğu-Batı Rekabeti Bağlamında Türkiye’nin Afrika Yaklaşımını Anlamlandırmak

ÖZET Afrika’nın gelişmekte olan ticaret dinamikleri, kendilerini Çin’in kıta üzerindeki stratejik kaynaklarına erişimi konusundaki rekabeti karşısında tehdit altında hisseden Batılı müttefiklerin ilgisini çekmektedir. Çin’nin ihtiyacı olan kaynaklara erişimi bağlamında benimsediği doğal kaynaklar üzerindeki ticaret ile büyük altyapı projelerini birleştirme yönündeki yaklaşımı kıta üzerindeki geleneksel jeopolitik rekabetin yapısını değiştirmiştir. Jeostratejik oyunun amacının karasal hakimiyet kurmaktan çıkıp siyasi hegemonya tesis etme odaklı olmaya başlamasıyla, petrol, kar ve farklı aktörlerin kazançları birbirlerini dışlayıcı olmak yerine birbirlerini tamamlayıcı olmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, Afrika’nın gelişmekte olan ticaret ve yatırım fırsatlarından istifade etmek amacıyla bölgeye yönelik kendi yaklaşımlarını oluşturan yeni dış politka aktörleri ortaya çıkmıştır. Bu makalede küresel aktörlerin bölgeye yönelik politikalarının ana hatlarını ve Türkiye’nin Afrika’ya nasıl müdahil olmaya başladığını analiz ediyoruz. Umudumuz, Türkiye’nin Afrika’yla olan ticari ve diplomatik ilişkilerini, kıta üzerinde rekabet halinde olan geleneksel Batılı müttefikler ile yükselmekte olan Asyalı küresel oyuncular arasındaki mücadele bağlamında anlamlandırmaktır. Amaçlarımızdan bir diğeri Türkiye’nin Afrika açılımının kendine özgü mü olduğunu ya da diğer aktörlerin açalımlarına benzeyip beznemediğini incelemektir. Anahtar Kelimeler: Françafrique, Africom, Jeostratejik Rekabet, Çin, Türkiye’nin Afrika Politikası.

------------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Ekonomi Bölümü, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Antalya.

** Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Antalya.
Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...