Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları

2010-12-18 02:30:32

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 26, YAZ 2010

Özlem TÜR* ve Çiğdem AYDIN KOYUNCU**

ÖZET Bu çalışmanın amacı 1980’lerin sonlarından itibaren uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde yer edinmeye başlayan feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımının temel savunularını, alana yönelik eleştiri noktalarını ortaya koymak ve bu yaklaşımın uluslararası ilişkiler disiplinine ne tür katkılarının olduğunu incelemektir. Feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımı genel olarak disiplinin temelinde gizli bir erkek bakışının yer aldığını ve alanda kadınların düşüncelerinin, sorunlarının ve yaşadıkları değişimlerin yadsındığını ileri sürmekte ve uluslararası ilişkilerin geleneksel yaklaşımlarını da, evrensel ve objektif olmamaları noktasında eleştirmektedir. Bu çalışmada, öncelikle, feminist düşüncenin uluslararası ilişkiler disiplini içindeki gelişimi ve disiplinin geleneksel kuram ve kavramlarına yönelik temel eleştiri noktaları ele alınacaktır. Daha sonra farklı feminizm türleri üzerinde durulacak ve feminist yaklaşımın uluslararası ilişkiler disiplinine katkılarının neler olduğu analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Toplumsal Cinsiyet, Maskülenlik, Feminenlik, Uluslararası İlişkiler Disiplini.

--------------------------- *   Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü ** Dr., Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...