Foreign Policies of the States of the Caucasus: Evolution in the Post-Soviet Period

2010-12-18 02:37:47
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 26, YAZ 2010

Brenda SHAFFER*

ABSTRACT Th e article examines the development of the foreign policies and strategies of the three states of the Caucasus-Armenia, Azerbaijan and Georgia—in the post-Soviet period. The article claims that ideology and identity have had little impact on the alliances and foreign policy orientations adopted by the three states. Second, the three states of the Caucasus adopted fundamentally diff erent policies toward Russia. Th ird, geographic factors have had signifi cant infl uence on their foreign policy options. Fourth, managing the results of the secessionist confl icts has been a major goal of their foreign policy eff orts and the conflicts are a useful lever of neighboring powers. Fifth, the foreign policy making capability of the three states has expanded signifi cantly. Last, the foreign policy options of the three states have been limited by the policies of the major powers in the region.

Keywords: South Caucasus, Foreign Policy, Geography, Ethnic Confl ict, Russia.

--------------------

Kafkasya Ülkelerinin Dış Politikaları: Sovyetler Sonrası Dönemdeki Evrimleri

ÖZET Bu makale Güney Kafkasya ülkelerinin-Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan-Sovyet sonrası dönemde dış politikalarının gelişimini ve stratejilerini incelemektedir. Makale ilk olarak her üç ülkenin ittifak kurmalarında ve dış politika yönelimlerinde ideoloji ve kimliğin çok az etkili olduğunu öne sürmektedir. İkincisi, her üç ülke Rusya’ya ilişkin olarak tamamen farklı politikalar benimsemişlerdir. Üçüncüsü, coğrafi faktör bu ülkelerin dış politika tercihlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dördüncüsu ayrılıkçı çatışmaların sonuçlarının düzenlenmesi dış politika çabalarının en esas amacı olmuş ve çatışmalar komşu güçler için faydalı manivelalar teşkil etmiştir. Beşincisi, üç ülkenin de dış politika yapma kabiliyeti büyük ölçüde artmıştır. Son olarak, üç ülkenin dış politika seçenekleri büyük güçlerin bölge politikaları tarafından sınırlandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güney Kafkasya, Dış Politika, Coğrafya, Etnik Çatışma, Rusya.

---------------------------- * Dr., University of Haifa, School of Political Sciences

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...