Fosil, Yenilenebilir ve Nükleer Yakıtların Neopolitik Anlamı - Türkiye’nin Durumu ve Gelecek Alternatifleri

2010-09-18 07:25:58
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 20, KIŞ 2009 Mert BİLGİN*

ÖZET Bu çalışma Türkiye’nin yükselen enerji ihtiyacına koşut olarak önemini artıran arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği hususlarını, enerji tüketim trendini, fiyatlardaki gelişmeleri ve çevresel faktörleri ele almak suretiyle incelemektedir. Öncelikle küresel enerji kullanımının mevcut durumu ve gelecekteki eğilimi, petrol fiyatlarının seyri ve sektörü etkileyen çevresel etmen ve kıstaslar ortaya konmaktadır. Akabinde Türkiye’nin bu çerçevede nasıl bir enerji tüketim kompozisyonuna sahip olduğu ve olacağı, petrol fiyatlarındaki oynaklıktan nasıl etkilendiği, başta Kyoto olmak üzere çevresel kıstasların nelere yol açtığı ve açacağı, OECD ülkelerinin ortalamasına atıfla tanımlanmaktadır. Bu bölümün ardından petrol, doğal gaz, yenilenebilir ve nükleer enerjinin önemiyle, hidrokarbon sahibi ülkeler bir yanda, artan oranlarda enerjiye ihtiyaç duyan ülkeler diğer yanda olmak üzere, arz ve talep odaklı baskının jeopolitik anlamı ortaya konmaktadır. Çalışma, değişen şartlarda bütünsel bir stratejik yaklaşımın önemine dikkat çekerek, yeni enerji düzeni siyasetini neopolitik olarak kavramsallaştırmaktadır. Hemen ardından gelen bölüm, Türkiye için arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği hususlarını neopolitik çerçevede fırsat ve tehditlere atıfla değerlendirmektedir. Sırasıyla petrol ve gaz, biyoyakıtlar ve nükleer enerjinin Türkiye nezdindeki neopolitik anlamı, güvenlik ve kalkınma hususlarına atıfla ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Neopolitik, Petrol, Doğal Gaz, Biyoyakıt, Nükleer. ---------------------------- * Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...