Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler

2010-10-06 11:59:48
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT7, SAYI 25, BAHAR 2010 Burak TANGÖR* Haldun YALÇINKAYA**

ÖZET Daha önceden sadece egemen devletlerin yetkisinde bulunan işlevleri “kamu yararı” adına artık devlet-dışı aktörlerin kamu kuruluşları ile birlikte yerine getirmesi, bir tür yönetişim anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada “güvenlik yönetişimi” devlet ve bir devlet dışı aktör olan askeri hizmet sağlayıcılar arasında birlikte çalışmayı yapılandıran ağı betimlemektedir. Bu çalışmanın amacı güvenlik yönetişimi perspektifi nden özel askeri şirketlerin uluslararası güvenlik alanındaki rolünü açıklamak suretiyle Uluslararası İlişkiler alanındaki kuramsal boşluğu bir ölçüde kapatmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde güvenlik yönetişimi anlayışı açıklanmaktadır. İkinci bölümde sırasıyla özel askeri sektör, sektörün sınıfl andırması, sektörün tarihi arka planı ve son dönemde sektörde neler olduğu anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde bu şirketlerin askeri faaliyetlerinin hukuki durumu ve normatif boyutu tartışılmaktadır. Son bölümde ise özel askeri şirketlerin güvenlik yönetişimi çerçevesinde değerlendirmesi yapılmaktadır. Sonuçta, özel askeri şirketler güvenlik yönetişimi anlayışı içinde faaliyet gösteren uluslararası sistemin özel sektör aktörleridir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Yönetişimi, Özel Askeri Şirketler, Paralı Askerlik, Özelleştirme, Dış Kaynaklardan Yararlanma.

------------------------ *    Burak Tangör, Öğr.Gör.Dr., TODAİE **  Haldun Yalçınkaya, Yrd.Doç.Dr., Kara Harp Okulu

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...