İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı

2010-09-18 07:20:07

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 3, GÜZ 2004

Fulya A. EREKER*

ÖZET

Savaş üzerine düşünmenin bir boyutu olarak ele alındığında "haklı savaş", savaşa başvurmanın ne zaman haklı olabileceği ve haklı bir savaşta dahi zor kullanımını sınırlamayı amaçlayan düşünce ve pratikleri içeren bir kavram olarak tanımlanabilmektedir. Kavram, özellikle Batı kültüründe, yüzyıllar boyunca gelişme gösteren çok çeşitli kültürel kaynakların bir ürünüdür. Bu çalışmada haklı savaş kavramı, tarihsel süreçte gösterdiği gelişme boyutuyla ele alınarak, geleneğin bugün ulaştığı yapı ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, biraraya geldiklerinde hem haklı savaş kuramının kavramsal çerçevesini, hem de kuramın iki farklı boyutunu oluşturan "jus ad bellum" ve "jus in bello" ifadeleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Tarihsel gelişme süreci, geleneğe yapılan düşünsel katkılar bağlamında, belirli dönemler altında ele alınmaktadır. Ayrım, kavramın batı kültür ve geleneğinin bir unsuru olması dolayısıyla, batının tarihsel gelişme süreci göz önüne alınarak yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Haklı savaş, savaş hukuku, jus in bello, jus ad belllum.

----------------------------

* Araş. Gör., Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...