Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak

2010-09-18 07:19:19

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 4, KIŞ 2004

Elçin AKTOPRAK*

ÖZET Immanuel Wallerstein, dünya-sistem analizi temelinde geliştirdiği tezleriyle dünyayı alışılagelmiş anlama ve algılama biçimlerimizi farklılaştıran önde gelen sosyal bilimcilerden biridir. Bu makalenin amacı, Wallerstein'ın temel tezlerinin kısaca açıklanmasından öteye gitmemektedir. Bu çerçevede ilk bölümde dünya-sistem analizi ve Wallerstein'ın sosyal bilim anlayışı ele alınmakta, ikinci bölümde modern dünya-sistemi incelenmektedir. Wallerstein'a göre modern dünya-sistemi bir kapitalist dünya-ekonomidir. Bu nedenle ikinci bölüm dahilinde Wallerstein'ın kapitalizm ve jeokültür anlayışı ile sınıf, ırk, ulusal ve etnik kimlik hakkındaki görüşlerine de değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dünya-Sistem Analizi, Modern Dünya Sistemi, Kapitalist Dünya-Ekonomi, Jeokültür.

---------------------------------- * Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...