Individual Determinants of anti-Muslim Prejudice in the EU-15

2017-05-09 09:20:43

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 53, 2017

Ayhan KAYA* and Ayşegül KAYAOĞLU**

ABSTRACT

Visible negative attitudes towards Muslims, especially in the last decade, brought about a need to analyse anti-Muslim prejudice in detail as a cultural, political and also religious phenomenon. This article provides a micro-level quantitative analysis for 15 European Union countries using data from the World Values Survey and the European Values Survey for the period between 1994 and 2009. It is found that age, nationalism and being male have a positive impact on the predicted probability of displaying anti-Muslim prejudice while religiosity, education level, happiness in life and the size of the town have a decreasing impact. The article is expected to complement the scientific need for cross-national analysis of mass-level attitudes towards Muslims.

Keywords: Islamophobia, World Values Survey, European Values Survey, Intergroup Contact.

—————-

AB-15’te Müslüman Karşıtı Önyargının Bireysel Belirleyenleri

ÖZET

Özellikle geçtiğimiz on yıl zarfında Müslümanlara karşı olan açık olumsuz tutumlar İslamofobi konusunun kültürel, politik ve dini bir fenomen olarak detaylı bir şekilde incelenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu makale 1994 ve 2009 yılları arasında Dünya Değerler Araştırması ve Avrupa Değerler Araştırması sonuçları ele alınarak, 15 Avrupa ülkesi için hazırlanan mikro verinin analizini sunmaktadır. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre ilerleyen yaş, milliyetçilik ve erkek olmak, Müslüman karşıtı önyargıya sahip olma olasılığını arttırırken, dindarlık, artan eğitim seviyesi, yaşamdan mutluluk ve yaşanılan yerin büyüklüğü azaltıcı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Makalenin, Müslümanlara yönelik davranışların ülkelerarası karşılaştırmalı analizine ve literatürdeki bu konudaki mevcut eksikliğin giderilmesine katkı yapması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslamofobi, Dünya Değerler Araştırması, Avrupa Değerler Araştırması.

—————————–

* Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

** Yrd. Doç. Dr., Ekonomi Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...