İnsanlık, Sosyo-politik Topluluk ve Evrensellik/Farklılık: Andrew Linklater, Eleştirel Kuram ve Küresel Siyaset

2013-06-01 07:44:33

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 37, BAHAR 2013

Muhammed A. AĞCAN*

ÖZET

Uluslararası ilişkiler kuramında son dönemde yapılan tartışmalar, özerk bir gerçeklik alanı olarak uluslararasının ahlaki, sosyal ve siyasal bir kavramsallaştırmasının imkânı etrafında gerçekleşmektedir. Andrew Linklater’ın geliştirdiği eleştirel uluslararası siyaset kuramı, tarihi-toplumsal bir gerçeklik olarak modern uluslararası fikrinin, normatif anlamda, insanlık ve vatandaşlık ilişkisinin tikelci bir siyasal ontoloji üzerinden tanımlanmasına dayandığını ileri sürer. Etik evrenselci bir perspektiften hareketle sosyo-politik topluluğun normatif, tarihselsosyolojik ve pratik düzlemlerdeki dönüşümüyle daha evrenselci, daha az eşitsiz ve farklılığa daha fazla duyarlı bir küresel siyaset kuramı önerir. Bu makale; eleştirel uluslararası siyaset kuramının, çağdaş dünyada çoğul sosyo-politik toplulukların bir arada varoluşunun ahlaki, sosyal ve siyasal koşullarının kapsamlı bir çözümlemesini sunsa da modern özne ve egemenlik kavramına fazlasıyla bağlılığı nedeniyle küresel siyasetteki farklılık, çoğulluk ve çeşitlilik sorunuyla ikna edici bir biçimde yüzleşemediğini ileri sürer.

Anahtar Kelimeler: İnsanlık, Sosyo-politik Topluluk, Eleştirel Kuram, Andrew Linklater, Evrensellik/ Farklılık, Küresel Siyaset.

---------------------------------

* Dr., Araştırma Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, YTÜ, İstanbul.

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...