Islands in a Sea of Fog: A Rapid Evidence Assessment of Quantitative Research in the pre-1816 Period

2016-09-29 11:24:23

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 50, 2016

Konstantinos TRAVLOS*

ABSTRACT

In this manuscript I present a rapid evidence assessment of articles that use quantitative methods to analyze peace and conflict dynamics, and topics relevant to conflict processes, in temporal domains that include periods before 1816. The study of pre-modern international relations using quantitative methods is a minority endeavor in the field. Using a semi-random sample of 54 articles published between 1970-2015 I familiarize scholars with this scholarly corpus. I evaluate what that corpus can tell us about the argument that the pre-1816 period is to different from the post-1816 period for useful cross-period comparison. The findings do not support such an argument of difference.

Keywords: Rapid Evidence Assessment, International Conflict, Peace Science, Review, Transformation

--------------

Sisli Denizdeki Adalar: 1816 Öncesi Döneme Dair Sayısal Araştırmalar için Bir Hızlı Bulgu Değerlendirmesi

ÖZET

Bu makalede, 1816 yılı öncesi zaman dilimlerinde barış ve çatışma dinamiklerini ile çatışma süreciyle alakalı konuları niceliksel yöntemler kullanarak inceleyen makaleleri içeren bir hızlı bulgu değerlendirmesi sunulmaktadır. Alanda, modern dönem öncesi uluslararası ilişkilerin niceliksel yöntemler kullanılarak çalışılmasına nadir olarak rastlanmaktadır. Bu çalışma, 1970-2015 yılları arasında yayınlanan yarı-rastgele (semi-random) örneklemlenmiş 54 makaleyi kullanarak bu bilimsel alanı akademisyenlere tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bilimsel alanın, 1816 öncesi dönemle 1816 sonrası dönem arasında anlamlı periyotlar arası karşılaştırmalar yapılanamayacak kadar büyük farklılıklar olduğunu belirten tartışmalar hakkında da neler gösterebileceği değerlendirilecektir. Bulgular böyle bir farkın var olduğunu belirten tartışmaları desteklememektedir.

Anahtar Kelimeler: Hızlı Bulgu Değerlendirmesi, Uluslararası Çatışma, Barış Bilimi, Dönüşüm

------------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...