It Takes Two to Tango: Th e Role of the European Union and Domestic Governments in the Making of Central Bank Reform in Hungary

2013-05-10 12:20:41

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 36, KIŞ 2013

İlke CİVELEKOĞLU*

ABSTRACT

This article addresses how the Hungarian Central Bank gained autonomy in its operations from ruling politicians. While stressing the substantial infl uence of external actors in exercise of this reform, the article also demonstrates the limits of external infl uence by shedding light on the domestic political costs of this reform. Th e high costs of central bank reform in the calculations of the ruling politicians allowed the Central Bank of Hungary to gain partial operational autonomy in 1991, which fell short of fulfi lling the Copenhagen criteria for EU accession. The article discusses how partial reform furthered in Hungarian context by unpacking the interplay between domestic and external actors.

Keywords: Central Bank Reform, EU Accession Criteria, Hungarian Politics

----------------------

Macaristan Merkez Bankası Reformunun Oluşum Sürecinde Avrupa Birliği ve Macar Hükümetlerinin Rolü

ÖZET

Bu makale, Macaristan Merkez Bankası’nın siyasi etkilerden kurtuluş ve operasyonel bağımsızlığını elde ediş sürecini irdelemektedir. Makalede, reformun gerçekleşmesinde dış aktörlerin yadsınamaz etkisine vurgu yapılmakla beraber, bu etkinin sınırları, özellikle iç siyasette bu reforma nasıl bakıldığının altı çizilerek tartışılmaktadır. Macaristan Merkez Bankası reformu, iktidardaki siyasetçiler açısından siyasi bedelinin yüksek olması sebebi ile 1991 yılında kısmen gerçeklemiş ve böylelikle Macaristan Merkez Bankası, Avrupa Birliğine (AB) üyelik için gerekli Kopenhag Kriterlerinin gerisinde kalmıştır. Bu makale, kısmen bağımsızlığını kazanan Macaristan Merkez Bankasının zaman içerisinde nasıl AB Kriterleri ile uyumlu hale geldiğini, iç ve dış politik aktörlerin karşılıklı etkileşimi üzerinden tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası Reformu, AB Kriterleri, Macar Siyaseti

--------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...