İttifak/Bütünleşmenin İç Politikadaki İzdüşümü: Türkiye’nin Geleneksel İç Tehditleri ve Atanmışlar/Seçilmişler Gerginliği

2010-10-21 14:37:05

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5,  SAYI 19,  GÜZ 2008

Davut ATEŞ*

ÖZET Türkiye 1999 yılında AB’ye aday ülke ilan edildiğinden beri iç siyasette hassas bir tartışma başlamıştır. Tartışmanın bir tarafında AB yolunda yapılacak reformların ülkenin demokratikleşmesi için zorunlu olduğunu savunan seçilmişler, diğer tarafında ise reformların ülkenin toprak bütünlüğüne ve laik rejimine yönelen tehditleri besleyebileceğini savunan atanmışlar bulunmaktadır. Eşzamanlı olarak yaşanan küresel terör olgusu ve İkinci Körfez Savaşı’nı takip eden dönemde ABD’nin Orta Doğu politikasında yaşanan değişimler ve bunların Türkiye’ye yüklemeye çalıştığı roller ülkenin ciddi iç tehditleri olarak değerlendirilen siyasal İslam ve Kürt sorununa yüklemeler yapmıştır. Böylece yaklaşık son on yıllık süreç zarfında ülkenin iki iç güvenlik sorunu dünyanın iki güç merkeziyle ilişkilerde uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu çalışmada, 1999 sonrasında Türkiye’deki iç tehdit algılamaları ABD ve AB ile ilişkilerde ittifak/bütünleşme çerçevesinde incelenecek; her biriyle farklı ilişki şeklinin iç politikadaki yansımaları ele alınacak ve seçilmişler/atanmışlar arasında iç tehdit tanımı üzerinde yoŞunlaşan gerginliğin geleceği yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, ABD, AB, İç Tehdit, İttifak, Bütünleşme.

----------------------------- * Dr., Dış Ticaret Müsteşarlığı. Bu makalenin ilk versiyonu 30 Haziran–2 Temmuz 2005’de düzenlenen “Neighborhood: Past, Present and Future” temalı, 4. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Kongresi'nde sunulmuştur. Makalede dile getirilen görüşler yazarın kişisel değerlendirmeleri olup, görev yaptığı kuruma mal edilemez ve kurumun resmi görüşleriyle ilişkilendirilemez.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...