Kavram ve Kuram Analizi Yöntemi: Sartori Geleneği

20/07/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 66, 2020  

Mehtap SÖYLER*

ÖZET
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi yakın disiplinlerin durum değerlendirmesini yapan çalışmalar kavram ve kuram oluşturma, geliştirme ve test etme hususunda önemli bir açık olduğuna dikkat çekmektedir. Giovanni Sartori, kavramı yöntem sorununun merkezine taşıyan eserleriyle bir geleneğe ismini vermiştir. Gelenek, matematiksel mantığa dayalı kavram ve kuram analiziyle geçerliği yüksek kavram ve kuramlar geliştirilmesine, dolayısıyla bilimselliğe katkıda bulunmuştur. Bu makale ‘Sartori geleneği’ni analiz etmekte ve uygulamalı bir rehber sunmaktadır. Özgün katkıları popülizm, rekabetçi otoriteryanizm, sosyal adalet, başarısız devlet ve diplomatik özür kavramlarının yapısal ve matematiksel analizi; yukarıdan devrim kuramı ve barış kuramının yapısal analizi; kuramların matematiksel formül haline getirilmesi ve görselleştirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimlerde Yöntem, Gerek-Yeter Şart, Aile Benzerliği, Matematiksel Mantık, Geçerlik

--------

* Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi