Kaygı, Kararsızlık ve Yüceltme: Ontolojik Güven(siz)lik ve Dünya Risk Toplumu - John CASH

28/03/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 73, 2022

John CASH* 

ÖZET

Bu makale, Beck, Kristeva, Butler ve Zizek tarafından ele alınan paralel kaygıları araştırarak, ontolojik güven(siz) liğe ilişkin sosyo-teorik ve psikanalitik araştırma kapsamını genişletmeyi amaçlamaktadır. Bunlar, ilk olarak, ötekileştirme süreçlerinin psişik köklerini ve bunların kültürel dağarcıklara kodlanmasını içermektedir. İkincisi, ulusal ve uluslararası siyasette ötekileştirme süreçlerinin yerinden edilmesinin zorlukları ve olanaklarıdır. Üçüncüsü, küreselleşme süreçlerinin kültürlerin sembolik yeterliliği ve ontolojik güvensizliğe karşı kodlanmış savunmaları üzerindeki yıkıcı etkileridir. Dördüncüsü ise, kültürel dağarcıklarda ağırlık kazanan ontolojik güvensizliğe karşı bu savunmaların niteliksel özelliklerinin ve değişken tanınma normlarının siyasi ve uluslararası ilişkiler için hayati önemidir. Benzer şekilde, yerleşik normlara meydan okuyan ve kültürel dağarcıkları başarılı bir şekilde yeniden organize eden tanıma normlarının önemidir.

Anahtar Kelimeler: Psikanaliz, Anarşi Kültürü, Sembolik Yeterlilik, Tanınma Normları, Ötekileştirme Süreçleri.

---------

* Araştırmacı, University of Melbourne, Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü