Köken Devlet ve Sınır-Aşan Sivil Toplum Politikaları: Türkiye Örneği

2018-01-30 16:30:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 56, 2017

Damla BAYRAKTAR AKSEL*

ÖZET

Türkiye’den Avrupa’ya yönelik 1960’lardaki işçi göçünü takip eden dönemde yurtdışında ortaya çıkmaya başlayan ve özellikle 1980 darbesinin ardından siyasi göç hareketiyle ivme kazanan bir ulusaşırı sivil toplum hareketliliğinden söz etmek mümkündür. Son 20 yılda devletin yurtdışında yaşayan vatandaşlarına yönelik yaklaşımının değişimi ve yeni kurumsal yapılarla birlikte devlet-göçmen sivil toplumu ekseninde önemli farklılaşmalar yaşanmıştır. Bu çalışma, devlet ve göçmen toplulukların ulusaşırı alana dair uygulamalarının birbirini etkileyen süreçler olduğunu ortaya koyar. Türkiye’deki siyasi ortamdan etkilenen sivil toplum alanı; ideolojik, dini, siyasi ayrışmalar temelinde şekillenirken, son yıllarda devletin yurtdışında resmi olmayan lobi yaratma ve onu güçlendirme politikaları bu ayrışmaları derinleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmenler, Sivil Toplum, Yurtdışı Vatandaş Politikaları, Devlet-Toplum İlişkileri, Ulusaşırı Hareketler

—————————–

* Dr., Doktora Sonrası Araştırmacı, Koç Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...