Küreselleşen Kültür ve Değişen Yerleşik Siyasal Konumlar

2010-09-18 07:10:59

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 9, BAHAR 2006

Kudret BÜLBÜL*

ÖZET Modernleşme süreçleri ile birlikte, geçmişte olmadığı kadar yaşamın farklı boyutlarında bir standartlaşmanın gerçekleştiği, bununla birlikte kültürün bu süreçlerden daha bağımsız kaldığı söylenebilir. Bu çalışmada, ekonomik, politik ve teknolojik olarak benzer teknik, kurum ve kuralları kullanmakla birlikte, kültürel olarak farklı kompartmanlar biçiminde yaşayan toplumların, bu far­klılıklarını sürdürebilme potansiyellerinin küreselleşme ile gelişen süreçlerle birlikte çok daha azaldığı vurgulanarak kültürel alanda yaşanan ve yaşanacak gelişmelerin küreselleşmenin belki de önceki dönemlerden temel farklı yönünü oluşturacağına değinilmekte, kültürel alana ilişkin tartışmaların ve tezlerin temel siyasa yapıcı ulusal organ olarak TBMM üyelerince nasıl algılandığı ve yorumlandığı araştırılmaktadır. Kültürel küreselleşme alanında TBMM üyelerince sergilenen yaklaşımların, AK Parti ve CHP temelinde ve diğer da­ğılımlarda, genel olarak farklılaşmasına rağmen, bu farklılaşmanın genel kuramsal tartışmalardan çok fazla ayrışmadığı, ilgili tartışmaların Türkiye’ye özgü değil, ama Türkiye’de de yapılmakta olduğu belirtilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Küreselleşme, Türkiye, Milletvekilleri, AKP, CHP

---------------------------- * Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...