Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neo-Liberal Politikaların Etkileri

2010-09-18 07:10:25

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 9, BAHAR 2006

Mehmet DİKKAYA* Deniz ÖZYAKIŞIR**

ÖZET Dünya ekonomisinin, özellikle 1980 sonrası döneminde yaşanan temel dönüşümlere referans olarak gösterilen küreselleşme kavramı, mevcut haliyle gerek akademik gerekse politik çevrelerde tartışmaların merkezinde yer alm­ıştır. Söz konusu kavramın bu anlamda sağladığı popülariteye paralel olarak süreç içerisindeki yansımaları da hayli etki yaratmıştır. Bu çalışmada, küre­selleşmenin söz konusu yansımaları ve sonucundaki etkileri bilgi toplumu ve eğitim gibi iki temel düzlemde ele alınmıştır. Buradan hareketle çalışmada, küreselleşme sürecinin yeni bir toplumsal paradigması olan bilgi toplumuna değinilmiş ve küreselleşmenin çok boyutlu bir süreç olduğu gerçeğinden hare­ketle, mevcut süreçte eğitimin neo-liberal politikalarla nasıl yapısal bir dönüşüm gerçekleştirdiğine vurgu yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Bilgi Toplumu, Neo-Liberalizm, Eğitim

---------------------- * Yrd. Doç.  Dr, Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi **Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...