Küreselleşme ve Türk İşadamları Derneği: TÜSİAD Örneği

2010-09-18 07:09:55

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 9, BAHAR 2006

Berrin KOYUNCU*

ÖZET Bu çalışma, küreselleşme süreçlerinin öncü Türk işadamı derneği Türk Sana­yici ve İşadam-ları Derneği, TÜSİAD’a etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda son zamanlarda yaşanan değişim ve dönüşümler, küreselleşme süreçlerinin Türk iş hayatına yansımalarını içerecek bir analizi önemli hale getirmektedir. TÜSİAD’ın Tür-kiye ekonomisinin küre­sel pazara eklemlenmesinde önemli rol üstlenmesi ve Türk siyasi ve ekonomi hayatında küreselleşmenin güçlü aktörü olması, söz konusu derneğin küresel­leşme bağlamında çalışılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, TÜSİAD örneğinde küresel-leşmenin etkisinin, derneğin demokrasi ve liberalleşme vur­gusu temelinde, iş adamlarının çıkarlarını gözeten bir ekonomik baskı grubun­dan, Türkiye'nin genel çıkarlarını gözeten bir sivil toplum kuruluşuna dönü­şümünü sağlayan bir süreç olduğu iddia edilmektedir.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Türkiye, TÜSİAD, Demokrasi, Avrupa Birliği

---------------------------- * Dr., Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...