Liberal Cumhuriyetçilik, Çokkültürcülük ve Kültürel Demokrasi Talepleri

2010-09-18 06:53:45

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 8, KIŞ 2005-2006

Nazım İREM*

ÖZET Bu makale liberal cumhuriyetçi demokrasi anlayışına yöneltilen çokkültürcü eleştirilerin felsefi-siyasal temellerini araştırmaktadır. Modernitenin postmodern eleştirileriyle yeni-mu­hafazakar çevrelerin sınıfın/ideolojinin sonu tezlerinden ilham alan çokkültürcülük, liberal ve cemaatçi yönelimleriyle, yeni bir kültürel demokrasi idealinin doğmasına yol açmıştır. Çokkültürcü kültürel demokrasi ideali geleneksel liberal haklar, temsil ve sivil toplum anla­yışında kavramsal bir kayma yaratmıştır. Çokkültürcülük grup-temelli haklar hakkında muğlak teorik gerekçelenmelere dayanarak, farklılıklara-kör liberal hak teorisini reddetmek-tedir. Kültürcü ve cemaatçi eğilimleriyle insan özerkliğini cemaat özgünlüğüne feda eden kısıtlı insan hakları görüşü nedeniyle çokkültürcülüğün liberal cumhuriyetçi demokrasi anlayışını daha da demokratikleştire­cek bir potansiyeli olmadığı ileri sürülmekte­dir.

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Çokkültürcülük, Kültürel Demokrasi, Postmodernizm

---------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...