Modernden Post-Moderne Geçişte Kimlik Tartışmaları ve Çokkültürlülük

2010-09-18 06:52:14

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 13, BAHAR 2007

M. Zeki DUMAN *

ÖZET Bu çalışmada; küresel hegemonyanın tekleştirici politikalarına karşı ulusal kimliklerin, kimler tarafından niçin ve nasıl yeniden ön plana çıkarıldığı sorunu üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede Modern/Post-modern düşünün kimlik krizini aşmaya çalışırken hangi epistemik ve ontolojik kabullerden hareket ettikleri gerçeğine değinilecektir. Ayrıca yaşanılan süreçte postmodernistlerce bir reçete olarak önümüze konulan ve günümüzde kültürel kimlik çatışmalarına bir çözüm önerisi olarak sunulan çokkültürlülük politikası nın farklı boyutları ve tehlikeleri üzerinde durulacaktır. Çünkü nasıl ki Modernitenin siyasal formu olan ulus-devlet modeli, alt kimlikleri üst kimlik altında eriterek homojen bir ulus kimliğini yaratmaya çalıştıysa, Postmodern retorik de aynı stratejiyle; tikel benliğe ve kültürel kimliğe yaptığı aşırı vurgu sayesinde, üst kimliğin parçalanmasına yol açacak ve toplumsal bütünlüğü ortadan kaldıracak ideolojik mistifikasyona başvurmaktan çekinmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Modernite, Post-modernite, Ulus-devlet, Kimlik, Çokkültürlülük --------------------------- * Araş. Gör., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...