Neogramşiyan Hegemonya Yaklaşımı Çerçevesinde Güç ve Global Finans: Pax Britannica’daki Büyük Dönüşüm

2010-09-18 06:50:37

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 8, KIŞ 2005-2006

Çınar ÖZEN*

ÖZET Finans. Finansal globalleşme olarak adlandı-racağımız bu olgu 19. yy. son çeyreğinde Büyük Britanya ekonomisine bağlı olarak ortaya çık-mıştır. Çalışmanın temel amacı 19. yy. son çeyreğinde Londra merkezli ortaya çıkan bu fi-nansal globalleşmenin Neogramşiyan bir perspektifle sunulmasıdır. Bu amaca yönelik olarak, hegemonya teorileri düzen merkezli hegemonya teorileri ve güç merkezli hegemonya teorileri şeklinde iki başlık altında toplanacaktır. Güç için hegemonya teorileri çerçevesinde Neogram-şiyan Hegemonya Teorisi’ne ayrı bir yer ayrılmıştır.  Sonuç olarak söz konusu çalışma hege-monya teorilerini öncelikle düzen merkezli ve güç merkezli olarak ikili bir tasnife tabi tuttuktan sonra, Neogramşiyan Hegemonya Teorisi çerçevesinde finans sektörünün globalleşme sürecini, dünya hâkimiyet mücadelesi içinde rolü kapsamında açıklamaya çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Neogramşiyan Hegemonya Teorisi, Global Finans, Sermaye Birikimi, Dünya Düzeni, Altın Standardı

---------------------------- * Doç.Dr.Çınar ÖZEN, Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...