Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler

2010-10-06 12:40:59
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 24, KIŞ 2009  Bülent KÖKSAL* Abdülkadir CİVAN**

ÖZET Bu çalışmada, 67 ülkenin 1980–2005 yılları arasında aldıkları nükleer enerjiye sahip olma kararı ve nükleer santral kurulma durumunda nükleer enerjinin toplam enerji içerisindeki payını etkileyen ekonomik, politik, sosyal ve coğrafi faktörler analiz edilmiştir. Örneklemin seçicilik problemleri olması dikkate alınarak yapılan ekonometrik analiz sonucunda kişi başı reel milli gelir seviyesi ile nükleer enerjiye sahip olma olasılığı arasında pozitif bir ilişki olduğu, ama bu ilişkinin gelir seviyesi arttıkça zayıfl adığı bulunmuştur. Modelden elde edilen parametre tahminleri kullanılarak yapılan hesaplamalarda, Türkiye’nin nükleer enerjiye geçme ihtimalinin 1990’lardan itibaren düzenli olarak artarak, 2005 sonunda % 45 düzeyine geldiği görülmektedir. TÜİK’in AB ulusal hesap sistemi ESA 95’e uyum için milli gelir hesaplamalarında yaptığı değişiklik sonucu elde edilen değerler kullanılarak yapılan tahminlere göre bu oranın % 60’a ulaştığı görülmektedir. Son olarak tahminler, Türkiye’nin bugün nükleer enerji santraline sahip olması durumunda üreteceği nükleer enerjinin, toplam enerjisinin yaklaşık % 14’le 16’sına karşılık geleceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Enerji, Alternatif Enerji, Enerji Güvenliği, Türkiye.

-------------------------- *    Yrd. Doç. Dr., Ekonomi Bölümü, Fatih Üniversitesi **  Yrd. Doç. Dr., Ekonomi Bölümü, Fatih Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...