Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi

2010-10-06 12:02:14
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 25, BAHAR 2010 Ercan KARAKOÇ*

ÖZET 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısı, imparatorluğun bekası için en önemli sorunlardan birisini teşkil etmekteydi. Osmanlı devlet yönetiminin en üst tabakalarına kadar yükselen ve “Millet-i Sâdıka” olarak nitelenen Ermeniler içinde de devlete karşı isyan hareketleri görüldü. Yaklaşık yarım asır Osmanlı Devleti’ne bürokrat ve bakan olarak hizmet eden Gabriyel Noradunkyan Efendi, bu hizmetleri neticesinde çok sayıda nişanla taltif edilmişti. I. Dünya Savaşı öncesinde yurt dışına çıkan ve Fransa’ya yerleşen Noradunkyan Efendi, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını öngören Paris Barış Konferansı ile yeni Türk devletinin bağımsızlığının kabul edildiği Lozan Antlaşması’nda Ermeni heyeti içinde yer aldı.

Anahtar Kelimeler: Gabriyel Noradunkyan Efendi, Hariciye Nazırı, Ermeni meselesi, Ermeni yurdu, Sevr, Lozan.

---------------------- *  Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Milli Güvenlik Stratejileri Anabilim Dalı

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...