Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik

18/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 65, 2020

Klevis KOLASİ*

ÖZET
Uluslararası İlişkiler (Uİ) literatüründe postyapısalcılığın göreceli epistemolojisinin sınırlılıkları genellikle kabul edilirken, söylemsel ontoloji kavrayışının uluslararası ilişkilerdeki temel olguları kavramsallaştırmak açısından içerdiği sorunlar nadiren sorunsallaştırılmaktadır. Bu makalenin amacı, sosyal gerçekliği söylemsel veya dilsel pratiklere indirgeyen postyapısalcılığın gerçekçi karşıtı ontolojik varsayımlarına yönelik eleştirel bir inceleme sunmaktır. Makalenin temel argümanı, söylemsel pratiklerin sosyal gerçekliğin kurucuları olarak, sosyal yapılar ile eşit düzeyde görülemeyecekleri ve söylemlerin ancak farklılaşmış ve katmanlı bir ontoloji içinde kavramsallaştırıldıklarında belirli bir etkinlikte işlerlik kazandıklarıdır. Daha spesifik olarak, makale sosyal gerçekliği sadece yorumcu şemalar aracılığıyla bilebileceğimizi ifade eden epistemolojik göreceliğin, dünyayı söylemsel pratiklerle eşit gören göreceli bir ontoloji kavrayışına götürmek zorunda olmadığını göstermeye çalışmaktadır. Makale bu doğrultuda eleştirel gerçekçiliğin sunduğu meta-teorik çerçeveye dayanmaktadır. Bu amaçla makale, postyapısalcılıktaki teori ile sosyal gerçeklik arasındaki ilişkiyi yeniden ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postyapısalcılık, Söylemsel Ontoloji, Söylemsel Pratikler, Eleştirel Gerçekçilik, Katmanlı Ontoloji

--------

Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi