Rantçı Devlet Yazını Üzerine Deneme

2013-01-09 08:32:24

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 35, GÜZ 2012

Engin SUNE* ve Ali Murat ÖZDEMİR**

ÖZET Bu makale anaakım sosyal bilimler literatüründe son dönem sıkça kullanılmaya başlanılan kavramlardan biri olan rantiye devlet terimini uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplinleri kapsamında incelemektedir. Son dönem literatüründe rantiye devlet kavramı yanı sıra haydut devlet, başarısız devlet, zayıf devlet, düşmüş devlet başta olmak üzere bir seri tanımlama öne çıkmıştır. Bu tanımlamalar içerisinde en eskisi ve ülkemizde en az tanınanı olması nedeniyle rantiye devlet terimi incelenmiştir. Rantiye devlet terimi, kendisiyle aynı söylemsel formasyon içerisinden üretilen diğer tanımlamalardan farklı olarak daha eski bir inceleme tarihine sahip olduğundan, çalışma boyunca kavramın tarihsel gelişimi/dönüşümü incelenmekte ve terimin ait olduğu söylemin unsurlarının siyaset felsefesi ile ekonomi politik ekseninde eleştirel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rantiye Devlet, Devlet Kuramı, Söylem Analizi, Kalkınma, Uluslararası İşbölümü ------------------------------ *   Engin Sune, Arş. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. ** Ali Murat Özdemir, Prof. Dr., Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Fakültesi, Hacettepe .niversitesi, Ankara.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...