Reel Politiği Sınırlandıran Kamuoyu: Nükleer İran Örneği

2016-09-29 11:24:35

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 50, 2016

Onur OKYAR* ve İsmail Dinçer GÜNEŞ**

ÖZET

Bu çalışma İran Devletinin/Rejiminin reelpolitik dış politika pratiğinin, daha fazla temel hak ve özgürlükten yana –çalışmada seçili– İran kamuoyu tarafından sınırlandırıldığı ve böylece uluslararası arenada bir dehşet dengesinin yaşanmasının önüne geçildiği hipotezi üzerine bina edilmiştir. Çalışmanın amacı İran kamuoyunun dış politik konulardaki algı ve görüşlerinin Rejimin dış politikasını etkileyip etkilemediğini sorgulamaktır. Bu amaca ulaşmak üzere çalışmanın literatür taraması bölümünde reelpolitiğin ne olduğu ayrıntılı olarak tanımlanmış; kamuoyu ve dış politika ilişkisi ise kuramsal ve tarihi veriler ışığında tartışılmıştır. Bu başlık altında İran’daki kamuoyu araştırmalarının sonuçları da paylaşılarak günümüz İran politik resmi gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İran Rejim ve Kamuoyu, Reelpolitik, Nükleer Güç ve Silah, Temel Hak ve Özgürlükler.

-----------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı.

**Doç. Dr., Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...