Silahlı Çatışmalar Sırasında Kültürel Malların Korunması Rejimi: Tarihsel Gelişimin Analizi

07/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 61, 2019 

Elvan ÇOKİŞLER*

ÖZET

Bu araştırmada, silahlı çatışmalar sırasında kültürel malların korunması rejiminin tarihsel gelişimi incelenmiştir. Tarihsel gelişim üç ana başlıkta ele alınmıştır. Birinci başlıkta, antik dönemlerden 18. yüzyıla kadarki süreç, rejimin felsefi alt yapısını oluşturan görüşler ışığında açıklanmıştır. İkinci başlıkta 19. yüzyılda görülmeye başlanan ilk somut çabalar teamülün oluşumu açısından ele alınmış, üçüncü başlıkta ise 20. yüzyıl çabaları rejimin kodifikasyonu açsından incelenmiştir. Bu inceleme, kültürel malların tarih boyunca stratejik kullanıma açık olduğunu, koruma çabalarının büyük savaşlardan sonra hız kazandığını ve kodifikasyon çabalarının silahlı çatışmaların değişen doğasından kaynaklanan büyük zararlara cevap verme refleksiyle geliştiğini göstermiştir. Bulgular, şimdiden öngörülemeyecek olan yeni stratejik kullanımlar karşısında, bugünün kodifikasyon çabalarının yetersiz kalmaya mahkum olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Mal, Kültürel Malların Korunması, 1954 Lahey Sözleşmesi, Roerich Paktı, OIM.

----

* Dr. Arş. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Nazilli İİBF, Adnan Menderes Üniversitesi,