Sovyetler Birliği’nin Savaş Öncesi Döneme Bakışı (1933-1939): Nazilerin Avrupa’yı İşgalinin Sorumlusu Kim?

2016-09-29 11:24:38

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 50, 2016

Umut BEKCAN*

ÖZET

Bu çalışmada, Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı öncesi döneme bakışı, savaşa giden süreci nasıl değerlendirdiği incelenmiştir. Bu döneme Almanya’da iktidara gelen Hitler liderliğindeki Nazi Partisi’nin saldırgan ve yayılmacı dış politikası damgasını vurmuştur. Bu bağlamda çalışmanın temel sorunsalı, Sovyetler Birliği söz konusu dönem boyunca tedricen artan Nazi tehdidini son derece ciddiye alırken, Batılı kapitalist devletler özellikle Milletler Cemiyeti’nin önde gelen iki aktörü İngiltere ve Fransa Nazi Almanya’sına ılımlı yaklaşmıştır. Sovyetler Birliği’ne göre bunun altında Nazi-Sovyet savaşı ihtimali/beklentisi yatmaktadır. Nazi-Sovyet Paktı ise, Nazilerin Avrupa’yı işgalinin sebebi değil, savaş öncesi dönemde İngiltere ve Fransa’nın güttüğü dış politikanın bir sonucudur.

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Almanya, II. Dünya Savaşı, Nazi-Sovyet Paktı, Yatıştırma Politikası

-----------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...