The Magic Circle of Madness: How Europe Lost its Soul

2010-09-18 06:39:29

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 12, KIŞ 2006-2007

(A Book Review Essay of Christopher Booker and Richard North, The Great Deception: The Secret History of the European Union London, Continuum, 2005)

Eddie J. GIRDNER*

ABSTRACT The roots of the European Union are to be found in nineteenth century utopian thought rather than in the desire to create peace in Europe after World War II. The recent book by Christopher Booker and Richard North, The Great Deception: The Secret History of the European Union, argues that the official history of the European Union has neglected this heritage to conceal the fact that the European Union was founded upon these failed utopian ideals embodied in the League of Nations. Moreover, the history of the European Union has been marked by an effort to deceive states and the public as to the supranational thrust toward political integration. While nation-states lost the ability to rule themselves, ironically, the single market has failed in all its essential goals of deregulating the market, rationalizing agricultural production, preserving the ecology, and producing sufficient employment and economic growth. While Booker and North focus upon the United Kingdom, prospective member states should heed the warning of this revisionist history of the European Union. The book is a critically important addition to studies on the history of the European Union.

Keywords: European Union, Single Market, Jean Monnet, Supranationalism, Political Integration

--------------------------

Çılgınlığın Sihirli Döngüsü: Avrupa Ruhunu Nasıl Kaybetti (Christopher Booker ve Richard North, The Great Deception: The Secret History of the European Union, Londra, Continuum, 2005’e Dair Bir İnceleme Yazısı)

ÖZET Avrupa Birliği’nin kökenleri, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da barış yaratılması isteğinden ziyade 19. yüzyılın ütopyacı düşüncesinde yatmaktadır. Christopher Booker ve Richard North tarafından kaleme alınan The Great Deception: The Secret History of the European Union başlıklı kitap, Avrupa Birliği’nin Milletler Cemiyeti’nde ifadesini bulan başarısız ütopyacı idealler üzerine kurulduğunu gizlemek için Avrupa Birliği resmi tarihinin bu mirası gözardı ettiğini belirtmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği tarihi, siyasi entegrasyonda ulusüstü etki olduğu kanaatini uyandırabilmek için devletleri ve halkları aldatma çabalarıyla doludur. Ulus-devletler kendilerini yönetme yeteneğini kaybettikleri için, ironik olarak tek piyasa da, kısıtlayıcı şartları kaldırma, tarımsal üretimi rasyonel hale getirme, ekolojiyi koruma ve yeterince istihdam ve ekonomik kalkınma sağlama amaçlarını gerçekleştirememiştir. Booker ve North İngiltere üzerinde yoğunlaşırken, gelecekte üye olması beklenen devletler de Avrupa Birliği’nin bu revizyonist tarihinin uyarısını dikkate almalıdır. Sözkonusu kitap, Avrupa Birliği tarihiyle ilgili çalışmalara çok önemli bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, Tek Piyasa, Jean Monnet, Ulusüstücülük, Siyasi Entegrasyon

------------------------- * Professor, Başkent University, Department of Political Science and International Relations

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...