The Montenegrin Policy of Expansion towards Albania before the Balkan War and the 1912 Summer Campaign (Balkan Savaşı Öncesi Karadağ’ın Arnavutluğa Doğru Genişleme Politikası ve 1912 Yaz Seferi)

2010-10-11 11:50:38

ULUSLARARASI iLiŞKiLER, CİLT 6, SAYI 22, YAZ 2009 Çınar ÖZEN* Yelda DEMİRAĞ** Ahmet TETİK***

ÖZET Karadağ 1912 yazında Kuzey Arnavutluk ve Sancak sınırı boyunca büyük bir askeri harekât başlatmıştır. Pek çok kaynak bu harekâtı, 1878 Berlin Antlaşması’yla kesinleşmemiş olan Karadağ-Osmanlı sınır ihlalleri çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu görüşe göre söz konusu çatışmalar sınırlı bir nitelik göstermektedir. Çalışmamız Osmanlı Harbiye Nezareti Arşivleri’ndeki belgelere dayanmaktadır. Belgeler söz konusu çatışmanın çok yaygın ve şiddetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın temel savı Karadağ’ın söz konusu askeri harekâtının, dar kapsamlı ve ani gelişen bir nitelik taşımadığı, sınır çatışmalarının ötesine geçen bir savaş niteliğinde olduŞudur. Karadağ’ın özellikle Temmuz sonu başlattığı harekât, planlı, kapsamlı ve şiddetli bir askeri harekât niteliği taşımaktadır. Bu çalışma, Karadağ’ın bu savaşı, Sırbistan ve Bulgaristan arasında yürütülen görüşmelerin başarıyla sonuçlanıp 1912 başı itibariyle Balkan Savaşı’nın kesinleşmesi üzerine, tarihsel olarak genişleme emelleri olan bölgede Sırbistan’dan önce harekete geçip, ön almak için başlatmış olduğu görüşüne dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karadağ, Arnavutluk, 1912 Yaz Seferi.

----------------------------- *   Assoc. Prof. Dr., Ankara University, SBF, Department of International Relations **  Assoc. Prof.Dr., Başkent University, Department of Political Science and International Relations *** Dr., ATASE Archives Director

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...