The War in Bosnia-Herzegovina and Turkish Parliamentary Debates (1992-1995): A Constructivist Approach (Bosna-Hersek Savaşı ve Türk Parlamento Görüşmeleri (1992-1995): İnşacı Bir Yaklaşım)

2010-10-11 11:38:27

ULUSLARARASI iLiŞKiLER, CİLT 6, SAYI 22, YAZ 2009 Didem EKİNCİ*

ÖZET Ankara, bu yüzyılın sonuna doğru eski Yugoslavya’daki silahlı şiddet olaylarının bastırılmasına yönelik çabalara bütünüyle dâhil olmuşken, meydana gelebilecek olayları önceden görebilmiş, sürekli olarak derhal çok taraflı müdahale çağğısında bulunmuş ve Batı’daki konuya ilişkin müphem durumun aksine saldırgan ve mağdur ayrımına dair kararlı bir tutum sergilemiştir. Siyasi partilerin politikalarının temelinde Türkiye’nin Balkan mirası/kimliği, saldırganlığa karşı duruşu ve Balkan geçiş yollarının Türkiye için önemi bulunmaktaydı. Bu çalışma, üç zaman diliminde ele alınan meclis tartışmalarından elde edilen ayrıntılı ampirik verilerden yola çıkarak, inşacı çerçevede Türk ‘devleti’nin, kimliğinin, çıkarlarının ve karşılıklı öznelliklerinin hangi koşullarda işlediğini incelemektedir. Son olarak, Ankara’nın savaşa ilişkin dış politikasının, farklı siyasi geleneklerden gelen partilerin oluşturduğu koalisyon hükümetleri bulunmasına rağmen iyi hazırlanmış olduğu belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Parlamento, Bosna-Hersek, Sırbistan, BM.

----------------------------- * Dr., Department of International Relations, Bilkent University. The author thanks Assoc. Prof. Nur Bilge Criss, Dr. Sandy Berkovski and Dr. Pınar İpek for their valuable comments on this study. Due acknowledgement is also to anonymous referees who reviewed the article with diligence. In this article “Bosnia-Herzegovina” and “Bosnia” shall be used interchangeably.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...