Türk Dış Politikası’nda Avrasya Seçeneği*

2010-09-18 06:35:25

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 5, BAHAR 2005

Erel TELLAL**

ÖZET Türkiye’nin cumhuriyet yönetimi altında izlediği dış politikanın değişmeyen temel özelliklerinden biri de “Batı’ya yönelik olması”dır.Hal böyle olmakla birlikte, son on yıl içerisinde Türkiye’nin önüne bir “Avrasya seçeneği” gelip dayanmıştır. Türkiye yetmiş yıllık “reddiye”nin ardından, bağımsızlıklarını kazanmalarını izleyen yıllarda özellikle Orta Asya ve güney Kafkasya devletleriyle ilişkilerini geliştirmeye (iyi ilişkiler kurmaya) çabalamıştır. On yıllık çaba on yıllık başarısızlık olarak değerlendirilebilir. Bunda, politika belirleme/uygulama sürecinde devletin ve onun politikasını yürütmesi beklenen Dışişleri Bakanlığı’nın etkisiz kalması ile bu boşluğu kendilerini “büyük ağabey” yerine koyan aşırı ulusçularla, “ümmeti kucaklama sevdası”na düşen köktendincilerin etkisi önemli etkenler olmuştur. Başarısızlıkta bölgeden ve uluslararası ortamdan kaynaklanan nedenler de rol oynamıştır. İkinci on yılda Türkiye bölgeye yönelik politikalarında başarı sağlamak için bu etkenleri saptamalı, bölge ülkeleri ve özellikle de Rusya Federasyonu ile işbirliğine yönelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Avrasya, Orta Asya, ABD, Rusya.

----------------------------------- *  8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne 5 Aralık 2003’te sunulan aynı başlıktaki bildirinin geliştirilmiş halidir. ** Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...