Türkiye’de Çatışmalı Bir Kültür Savaşı Cephesi Olarak Dış Politika: AK Parti İktidarında Orta Doğu ve Türkiye

19/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 65, 2020

Doğan GÜRPINAR*

ÖZET
Bu makale Türkiye’de dış politikaya dair dönüşen ve yaşanan kültürel savaşla iç içe geçmiş söylemleri analiz etmektedir. Aynı zamanda, Türk dış politika yapımının iç siyasetin ve kimlik tavırlarının uzantısına dönüşme sürecini ve mekanizmalarını çözümlemektedir. Özellikle AKP entelijansiyasının ve karar alıcılarının iddialarının ve seküler muhalefetin bunlara karşıtlığının gösterdiği üzere Orta Doğu bir diplomasi sahası olmaktan öte Türk kimliği üzerine bir söylemsel araç olarak algılandı. Makale, bu süreçlerin AKP’ye diplomatik imkanlar sunmaları ve bölgesel bir ulusötesi ittifak için fırsat sağlamalarından dolayı Arap baharına ve Türkiye’nin içine çekildiği Suriye iç savaşına yoğunlaşacaktır.

Anahtar Kelimeler:  İslamcılık, Popülizm, Arap Baharı, Orta Doğu, Suriye İç Savaşı

--------

Doç. Dr., İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, İTÜ