Türkiye’de Çifte Vatandaşlık - Entegrasyon İlişkisini Tartışmak

03/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019

Deniz KARCI KORFALI* ve Deniz ŞENOL SERT**

ÖZET
Bu makale, çifte vatandaşlık literatürünü Batı ekseninin dışında tartışarak Türkiye örneğine odaklanmaktadır. Çifte vatandaşlık ile göçmenlerin entegrasyonu arasındaki olası ilişki, Kymlicka ve Norman’ın (2000) vatandaşlık çerçevesinde resmi statü, faaliyet ve kimlik üzerine oluşturdukları üçlü odak kapsamında değerlendirilmektedir. Araştırma, uluslararası göçün içerdiği üç kilit aktör grubunun perspektiflerini içermektedir: ev sahibi devlet, göçmen gönderen ülkeler ve göçmenlerin kendileri. Bulgularımız, entegrasyon ekseninde, çifte vatandaşlığın Türkiye’de ne engelleyici ne de kolaylaştırıcı olmadığını göstermektedir. Aksine, aktörlerin büyük çoğunluğunun ekonomik katılım olarak algıladığı entegrasyon, çifte vatandaşlık ile değil, ev sahibi ülkede vatandaşlığın kazanılması ile ilişkilendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çifte Vatandaşlık, Entegrasyon, Göç, Türkiye, Vatandaşlık Boyutları

--------

Dr., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Koç Üniversitesi

** Doç. Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü, Özyeğin Üniversitesi