Türkiye’de Göç Yönetimi: Söylem ve Pratik - Çağla LÜLECİ-SULA ve İsmail Erkam SULA

26/09/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2021

Çağla LÜLECİ-SULA* ve İsmail Erkam SULA**

ÖZET
Bu makale Türkiye’nin göç söylemi ve pratiğini incelemektedir. 2014-2020 arasındaki göç söylemini dört temel başlıkta sınıflandırmaktadır: 1) külfet olarak, 2) insani sorumluluk olarak, 3) sınır ötesi operasyonlara gerekçe olarak, 4) Türkiye-AB ilişkilerinde kırılma noktası olarak göç. Ardından, makale Türkiye’nin göç yönetimi pratiklerini üç kategoriye ayırarak incelemektedir: 1) yasal zorluklar, 2) polislik faaliyetleri ve aktörleri, 3) gözetleme faaliyetleri. Makale çoklu-yöntem yaklaşımını uygulayarak, orijinal nitel verileri yorumsamacı analiz ile birleştirmektedir. Makale siyasi söylemde göçün daha çok insani boyutuna odaklanılıyor olmasına rağmen, Türkiye’nin göçü sahada ele alış biçiminde yerleşik güvenlik(siz)lik pratikleri olduğu sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sınır Güvenlik(siz)liği, Avrupa Birliği, Göç, Orta Doğu, Mülteci

--------

* Doktora Adayı, Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü